Vad som är äktenskap

Vad är juridiken kring samkönade äktenskap (partnerskap)?Det är ingen större skillnad förutom vissa begränsningar gällande reglerna gällande adoption. Och när man bryter upp gäller samma regler som för skilsmässa i heterosexuella äktenskap. I ett försöksäktenskap är det emellertid en av de mest avgörande faktorerna i ett äktenskap som inte prövas, nämligen det bindande i förhållandet. Ingen annan samlevnadsform erbjuder samma grad av skydd och trygghet för alla parter — också för de barn som kan komma att födas — som äktenskapet. Allt sådant definierar vi själva. Ett kärleksfullt äktenskap är (som jag ser det) dyrbarare än diamanter. Ett dåligt äktenskap är inte värt en pipa snus. Oavsett om den du är gift med är en man eller en kvinna. Men äktenskap som sådant, på papper, har inget egenvärde. Det enda som räknas är vad vi gör av det. Här är fyra förslag som är grundade på Bibeln. Hur man stärker banden ... Vad säger Bibeln om äktenskap mellan personer av olika folkslag? Här är några principer från Bibeln om äktenskap och att alla människor är lika mycket värda. Den som redan är gift eller registrerad partner får inte så länge äktenskapet eller partnerskapet består ingå ett nytt äktenskap. Inte heller personer som genom adoptivförhållande är släkt med varandra i rätt upp- och nedstigande led får gifta sig med varandra. Vad är ett äktenskap? Två personer som gifter sig ingår äktenskap med varandra. Tidigare var det bara en man och en kvinna som kunde gifta sig, men nu spelar det ingen roll vilket kön personerna har. Personerna som gifter sig kallas sedan makar till varandra. Ni kan fritt välja om ni vill gifta er i kyrkan eller inte. Gottman skriver att i lyckliga äktenskap har man samma problem som i olyckliga. Vad är då skillnaden? I de senare kan ena eller båda ha en negativ inställning. Där den ena startar från en negativ utgångspunkt. Startar från negativa förväntningar på den andra, är missnöjd och otillfredsställd med det som bjuds, klagar, men gör inget… Ett lyckligt äktenskap är ett hus som måste byggas på nytt varje dag. – André Maurois. Säga vad man vill om min fru, men tur i kärlek har hon. – Okänt ursprung. Prisa inte äktenskapet den tredje dagen , utan det tredje året. – Ryskt ordspråk. Äktenskap Få saker i livet är roligare än att gifta sig. Att säga ja förändrar livet för er båda. Även juridiskt. Som gift har du bättre juridiskt skydd än som sambo, men du får också en del skyldigheter. Därför finns juridiska frågor som är bra att känna till och reda ut för en trygg framtid tillsammans. - Vårt äktenskap är över beroende på det faktum att vi knappt träffas. För att ett äktenskap som har ingåtts frivilligt inte ska förklaras ogiltigt godkänns alla fullmaktsäktenskap. Ett äktenskap mot den egna viljan är enligt utredningen ett äktenskap som ingås trots att den ena eller båda parterna inte vill.

Att ha en fru är vilken underbar dröm för varje man. Många män försvinner i en sådan dröm. Men de vaknar i lidande av äktenskapet.

2020.03.01 02:55 TaoQingHsu Att ha en fru är vilken underbar dröm för varje man. Många män försvinner i en sådan dröm. Men de vaknar i lidande av äktenskapet.

För den unge mannen tycker de att ha en hustru är en normal sak. Ingen skulle ifrågasätta det. Även den gamla mannen hoppas också att få en hustru så att hustrun kan samarbeta med honom och ta hand om honom. Att ha en fru är vilken underbar dröm för varje man. Många män försvinner i en sådan dröm. Men de vaknar i lidande av äktenskapet. För kvinnorna är det också detsamma. Äktenskap är som en belägring. De som är utanför belägringen hoppas att gå in i belägringen. De som befinner sig i belägringen förväntar sig dock att fly från den.
Oavsett man eller kvinna, hoppas de kunna överleva genom att förlita sig på äktenskapet. Speciellt i det orättvisa samhället och det föraktiga kvinnans samhälle, om kvinnorna vill överleva bra, måste de bero på makans, makten och rikedomen hos make och hans familj. Med andra ord får kvinnorna rikedom och vad hon behöver i livet genom äktenskap.
Detta är det kontrollerade samhället av män för att behålla sin kontrollmakt för samhället. Men vad de inte vet är att de också håller fast vid sin egen girighet och lust och att sätta dem i "fängelse" i äktenskapet.
Läs mer…
https://sweden-bvlwu.blogspot.com/2020/02/fru-ar-mer-ett-fangelse.html
English: Chapter 23: Wife is more than a prison
submitted by TaoQingHsu to u/TaoQingHsu [link] [comments]


2019.12.02 01:13 vonadler [HPSA] Rasbiologiska institutet

HPSA började som "Historical Public Service Announcement" men på Bromskloss utmärkta inrådan står det numera för "Historia På Sweddit Anbefalles".
Här kan du läsa alla tidigare HPSAer. Glöm inte att läsa längre ner, där det finns utmärkta HPSAer som är skrivna av andra.
Med det avklarat ska vi prata lite om rasbiologiska institutet. Sverige var som bekant först i världen med ett rasbiologiskt institut, som med statliga medel skulle bedriva forskning kring rashygien, genetik och folkhälsa ur ett rasperspektiv. Varför var Sverige först? Det har förts fram flera teorier - Linnés arv, med Sverige som ursprungslandet för inledning i arter och familjer inom djur- och växtriket, att Sverige redan var väl organiserat, centraliserat och registrerat och att det därmed var relativt lätt att lägga till ytterligare en uppgift i folkbokföringen - ras - och därmed kunna använda det i forskning och samhällsuppbyggande åtgärder mot det som på den tiden sågs som degenererat beteende - rasblandning, alkoholism, excentricitet, psykiska sjukdomar och mentala störningar, promiskuöst beteende (så gott som endast hos kvinnor) med mera. Att Sverige inte hade skulder från första världskriget och därmed hade råd med nya statliga institut har också förts fram som orsak till att vi var först.
Statens institut för rasbiologi (som det officiellt hette) bildades 1922 efter förslag i riksdagen 1921 som stöddes brett av alla partier - motionen var av allt att döma skriven av Svenska sällskapet för rashygiens ordförande Herman Lundborg och skrevs under av socialdemokraterna Alfred Petrén och Hjalmar Branting, bondeförbundaren (numera centern) Nils Wohlin och allmänna valmansförbundet (numera moderaterna)s Arvid Lindman.
Samme Herman Lundborg blev också det nya institutets ledare och tog med sig en stor mängd egen forskning om den "degenererade" samiska rasen.
Planerna var storstilade - man skulle kartlägga den svenska rasen och vad som gjorde den unik, registrera ras på alla svenska medborgare och även goda och mindre goda rasbiologiska egenskaper på individerna, och på så sätt kunna förneka människor att lysa för äktenskap (något prästen gjorde tre söndagar i rad innan skatteverket började med hindersprövning) och använda sterilisering mot antisociala eller rasbiologiskt misshagliga element.
I praktiken lyckades man ganska dåligt. Man producerade 1922-27 ungefär 12 000 bilder och en stor mängd mätdata, men lyckades aldrig få fram något slags parameterdata kring hur den svenska rasen såg ut. Istället tog man bilder med god ljussättning av friska och pigga människor av vad som ansågs som "svensk" ras, där objekten (alla nakna) uppmanades att stå med god hållning och leendes, medan "kriminella", "finska", "rasblandade" och "samiska" personers bilder togs med sämre ljussättning och där en stor del av människorna inte ler, ofta ser trötta eller sjuka ut, hukar sig eller står med dålig hållning och har ovårdat hår eller ansiktsbehåring. Bilderna ackompanjeras av skrivna kommentarer i stil med "kriminell" och "rasblandad" med mera. Man reser runt i landet och ber präster skaffa fram lokala personer för fotografering, som ofta sker på prästgården, med ett vältaget professionellt foto av och för prästen själv som tack för arbetet.
1927-35 ägnar man sig mest åt opinionsbildade arbete, där Lundborg orerade om den "degenererade" samiska rasen och mot rasblandning, då minskade anslag gjorde arbetet att försöka kartlägga den svenska befolkningen omöjligt.
Med tiden blir det mer och mer klart att Herman Lundborg använder institutets arbete för att producera bevis för sina egna teorier om ras, oavsett om arbetet är vetenskapligt eller inte - det som produceras är overifierbar statistik (t.ex. 27,5% av svenskar har uppnäsa) och Herman Lundborgs egna åsikter om vilka bilder som representerar en god svensk ras och vilka bilder som representerar "degenererade" människor.
Kritiken börjar tidigt, där bland annat Dagens Nyheter och Torsten Fogelqvist är mycket skarpa i tonen, både på ideologisk och vetenskaplig grund. Med bitande sarkasm undrar Fogelqvist hur "lägre tjänsteman" kan vara ett rasbiologiskt drag, eller vem som bestämt att "fosterlandslöshet, gudlöshet, individualism och egoism" är rasbiologiska degenererade drag och anklagar Lundborg för att vara en charlatan och kvacksalvare som förskingrar statliga medel i ett privat korståg. Lundborg själv kommenterar kritiken med att han inte förväntar sig annat av en "judetidning".
Sin största framgång når institutet 1934, när den är remissinstans till steriliseringslagen, som går igenom och låter svenska läkare besluta om sterilisering av på mentalsjukhus tvångsintagna (vilket på den här tiden och fram till psykvårdsreformen 1992 kan vara i princip vem som helst som polis och rättsväsende vill ha bort från gatan men inte kan bevisa att de begått ett brott som ger fängelsestraff).
Herman Lundborg glider alltmer mot antisemitism och tyskvänlighet och hans stridbara personlighet skapar alltfler personliga konflikter och hans storskaliga projekt får med tiden allt mindre medel för sin forskning (fler än 7 anställda får institutet aldrig, inklusive Lundborg själv) och kritiken mot bristen på vetenskaplig rigoris och Lundborgs personlighet och ledarskap blir allt skarpare och mer allomfattande. I början av 30-talet har institutet svårt att rekrytera folk då det börjar bli paria i vetenskapliga kretsar.
1935 har den socialdemokratiska regeringen fått nog. Lundborg, som går i pension, ersätts med sin tidigare assistent (1922-24) Gunnar Dahlberg. Dahlberg är till skillnad från Lundborg (som visserligen studerat medicin, mest ärftliga sjukdomar, men men inte blivit läkare) läkare och mycket inriktad på att använda verklig vetenskaplig metodik. Lundborg har med tiden blivit alltmer antisemitisk och protysk, kanske till och med nazist, medan Dahlberg är skarp antinazist.
Lundborg protesterar högljutt mot vem som ska efterträda honom och anser förbittrad att man förstör hans livsverk och drar i protest sig tillbaka från det offentliga livet när han inte lyckas motverka Dahlbergs utnämning. Han dör 1943.
Dahlberg stänger som planerat ner den rasbiologiska forskningen och arkiverar det material som Lundborg tagit fram. Institutet är under hans ledning en tynande organisation som bedriver viss faktiskt vetenskaplig forskning (huvudsakligen Dahlbergs egen) kring genetik, socialmedicin och ärftliga sjukdomar, bland annat inavel.
Dahlberg dog 1956 och ersattes av Jan Arvid Böök, under vars ledning rasbiologiska institutet gick upp i Uppsala universitets institution för medicinsk genetik 1958.
Arkivet finns kvar och går att läsa för den intresserade.
submitted by vonadler to sweden [link] [comments]


2019.03.18 14:05 demagoogle Stockholm läser 2019: "För Lydia" (Bokcirkel ^^)

Årets bok i "Stockholm läser" är För Lydia av Gun-Britt Sandström. Det är en massa bokcirklar och föreläsningar ute på stan, men vi kan ju köra en här också med studiecirkelfrågorna från pocketboken:
1. För Lydia (1973) är en parafras på Hjalmar Söderbergs roman Den allvarsamma leken (1912). I Den allvarsamma leken skildras Arvids och Lydias relation ur Arvids perspektiv och läsaren får inte många ledtrådar till hur Lydia resonerar och fattar beslut. I För Lydia är perspektivet det motsatta. Är det möjligt att förstå Arvid, trots att vi sällan får läsa hans tankar?
Ja, vi får ju också fri tillgång till allt som Lydia tänker om Arvids beteende, alltså alla olika möjliga anledningar till hans agerande. Jag tror också att folk kan foga in sina egna erfarenheter av korta bekantskaper eller dejter, t.ex. hur Lydia blir ghostad. Han är ju också rätt typiskt manlig i sina reaktioner gentemot Lydia – till skillnad från Tures gladlynta stil och Markus stoiska uppenbarelse.
2. Handlingen i För Lydia är förlagd till en period mellan sent 1950-tal och tidigt 1970-tal. Vad får tidsmarkörerna i form av världshändelser och referenser till litteratur, musik, film och så vidare för funktion? Märker vi att värderingarna förändras under den här tiden? De politiska strömningarna under 1960-talet får stort utrymme. Vad har de för roll i berättelsen?
FNL-rörelse, Kennedymord och invasionen av Tjeckoslovakien händer lite i bakgrunden för Lydia, som inte själv är engagerad. Men det blir någon sorts växelverkan mellan händelserna i hennes privatliv och det som händer på världsscenen. Och diskussionerna blir flera, men det är ju också för att hon flyttar till Stockholm och får mer anledning att prata om sånt. 1968-vänstern nedgång illustreras med ett internt slagsmål på en demonstration, strax därefter kommer det stora uppbrottet med Arvid.
3. Hur skildras Stockholm? Vilken bild får vi av stadens centrala delar, som Hamngatan och Sergels Torg? Området kring Johannes kyrka? Södermalm? Kungsholmen? Vilka människor finns i gatubilden? Är staden annorlunda i idag?
Alltså det känns inte igen så mycket, och känns ibland lite kallt. Jag har inte ett så nära förhållande med innerstadsstockholm. Men skulle gärna vilja veta mer om ställen som Konditori Aniara.
4. Persongalleriet i Den allvarsamma leken och För Lydia är i stort sett detsamma, men personernas egenskaper och funktion har i För Lydia bytts ut. Förutom Lydia och Arvid lär vi bland andra känna Lydias väninna, make och dotter. I bakgrunden finns till exempel hennes far och bröder, Arvids familj och några av hans kollegor. Är det möjligt att stå på någons eller någras sida? Väcker några personer mer sympati än andra?
Jag känner ändå med Lydia, och hennes försök att bli lycklig. Hennes dotter Marianne också som hamnar i käm. Och kanske Kaj ändå, i all sin utsatthet.
5. Varför gifter sig Lydia? Hur ser hennes resonemang ut inför, under och efter äktenskapet?
Lydia vill vara trygg. Kanske hade hon helst velat vara det med Arvid, men när det inte känns tillgängligt så har Markus tagit en självklart plats vid hennes sida och utgör ett gott parti, även om hon inte är kär. Hon vill vara en god hustru, men känner sig alltmer inlåst i sitt val – och att hon har en dotter gör det svårare att tänka på att bryta upp. Var livet inte mer än så här, frågade hon sig och anser väl att hon måste försöka ta möjligheten till att leva i frihet också. Efteråt så får Stjärnvik ändå representera något tryggt, något i stil med föräldrahemmet? Samtidigt är Runmarö en metafor för Arvid – den ursprungliga förälskelsen.
6. Ester berättar om en artikel om kärleksmyten, en passion ”som man bara har att underkasta sig – så att man befrias från ansvaret för sina egna handlingar och slipper att själv göra sitt liv meningsfullt”. Är det den myten Lydia har gått på?
Myten är kanske en förlängning av en patriarkal bild av hustrun som bihang till mannen. I tiden som skildras försöker människor utmana detta, men de är ju mer ett samhällssystem än något en enskild individ ”går på” eller ej.
7. Lydia förvirras av att hennes män reagerar så olika på att inte vara hennes enda älskare. Hon konstaterar att otrohet bestraffades förr i tiden, men nu ”fanns det ingen annan dom att hålla sig till än sin egen”. Handlar romanen i förlängningen om att var och en skriver sina egna moraliska lagar?
Kanske är det ett viktigt arbete i varje relation att skriva sina egna regler och uttrycka sina förhållningssätt. Att prata om vad relationen är, och vad man hoppas kan ju vara blottande – men mycket av den smärta som kommer fram i boken i olika förhållanden bygger snarare på att man inte pratar. Lydia är också lite inklämd mellan ett traditionellt 50-talsäktenskap och en oengagerad, innehållslös schablonbild av 70-talets ”fria kärlek”. Hon vill ha engagemang och djup, men är rädd att hamna i en fälla. Hennes strävan efter en bra balans mellan frihet och trygghet är ju något människor kämpar med idag också.
8. Lydia och Ester konstaterar att berättelsen om en kvinnas liv ofta är ”berättelsen om männen i hennes liv”. Hur kommer feministiska idéer till uttryck i För Lydia?
Den rör sig rätt mycket kring emotionellt arbete tänker jag, hur längtan och åtrå bygger upp ett förhållande. Saker som villkor på arbetsplatsen kommer inte med så mycket, men det är ju också en tydlig observation att männen lägger mycket fokus på sitt och överlåter till Lydia att ta hand om förhållandet. Även Kaj, som är hopplöst förälskad, lyckas ju inte göra något bra för relationen med den energin utan avslutar sina dagar efter att kärleken inte besvarats.
9. Lydia skiljer sig och upplever frihet, men också längtan efter närhet och en stabil relation med Arvid. Hon vill inte gifta sig med honom, men önskar ändå att också han var fri. Hur ser Lydias respektive Arvids tankar kring skilsmässa ut?
Arvid är mer bekväm med att vara otrogen, och känner sig ändå rätt tillfreds med tillvaron med Dagmar. För honom kastar man sig in i yrkeslivet, men inte i kärleken. För Lydia är det tvärtom – det vore att göra våld på sig själv att stanna kvar i det alltmer kärlekslösa äktenskapet, även om separationen med dottern känns smärtsam. Det är först när Arvids äktenskap kraschar som Arvid blir intresserad av att lägga mer fokus på Lydia – men då förväntar han sig uppenbarligen att hon borde ha varit en trogen hustru till honom under all den tid han velat och varit otydlig mot henne.
10. Efter ett stormigt händelseförlopp reser Arvid utomlands. Har han tagit avsked för alltid eller har romanen ett öppet slut?
Jag hoppas nog att det är över, att det går för Lydia att släppa detta och ge sig in i något annat förhållande helhjärtat – inte i väntan på Arvid. Vi är inga unika snöflingor, utan det kan finnas många människor att smälta samman med – för Lydia så finns det säkert många som mer förstår hennes personlighet och är genuint intresserade av henne.
submitted by demagoogle to stockholm [link] [comments]


2019.02.14 14:46 jw_mentions Possible Discussion on /r/sweden in post "Finns det några (in)aktiva eller före detta Jehovas vittnen här?"

I am a bot! Please send me a private message with any comments or feedback on how I work.
EDIT: As of Fri Feb 15 16:49:57 EST 2019, the post is at [67pts1c]

About Post:

--- --- Notes
Submission Finns det några (in)aktiva eller före detta Jehovas vittnen här?
Comments Finns det några (in)aktiva eller före detta Jehovas vittnen här?
Author testimoneseuntdomum
Subreddit /sweden
Posted On Wed Feb 13 18:07:22 EST 2019
Score 67 as of Fri Feb 15 16:49:57 EST 2019
Total Comments 11

Post Body:

Hej!
Med över 230k personer så borde det finnas några av er som hänger här, kanske?
Har startat en Nordisk subreddit för ex-vittnen, exjv , primärt som en nyhetskälla och forum för stöd/hjälp till de som har lämnat eller försöker lämna Jehovas vittnen.
Du kanske har tvivel och undrar om någon annan också har det? Kanske mår dåligt för saker du blivit utsatt för? Har du någon galen historia att delge? Vill du veta dina rättigheter och hur du undviker att bli övervakad som inaktiv? Eller stör de dig helt enkelt på lördagsmorgonen och du vill veta hur du blir av med dem så snabbt som möjligt? (Vi har fina tips!) Vi försöker hjälpa varandra och svara på frågor kring JVs. - alla är välkomna!
Eftersom det är så stränga påföljder av att bli påkommen med att "fraternisera med satans underhuggare" (läs: mig och andra hemska 'avfällingar') så förstår jag om ni vill köra trowaways eller så, men allt stöd är bra! Många ungdomar mår skit av att behöva leva i sekten - deras privatliv kontrolleras och övervakas in i minsta detalj (relationer, underhållning, kläder etc.) - och blir de avslöjade som icke troende så kan de bli utslängda och helt isolerade från alla släktingar och vänner. Vi vet vad ni går igenom! Kanske att vi kan göra mer än bara prata? Hjälpkällans stödforum är numera på en sluten facebook-grupp och är därmed inte anonym - vilket jag ser som ett problem.
Nedan lite nyheter och information om vittnen:
https://www.expressen.se/halsoliv/manskligt/hanna-52-brot-sig-ur-jehovas-vittnen/
http://nyheder.tv2.dk/politik/2019-02-11-ministre-kaldes-i-samraad-efter-jehova-afsloeringer?cid=tv2.dk:Ministre%20kaldes%20i%20samr%C3%A5d%20efter%20Jehova-afsl%C3%B8ringer%20:article
https://www.jwfacts.com/
Tack på förhand,
Broderliga hälsningar
/Testimoneseuntdomum

Related Comments (1):

--- --- Notes
Author testimoneseuntdomum
Posted On Thu Feb 14 08:13:57 EST 2019
Score 6 as of Fri Feb 15 16:49:57 EST 2019
Conversation Size 0
Body link
De har minskat i absoluta medlemsantal sedan 90-talet i Sverige, ca -0,5% per år, och har verkligen inte följt befolkningsutvecklingen. Det handlar om tusentals timmar mellan 'rekryteringar' - så inte speciellt framgångsrikt. De håller sig flytande primärt genom att barn föds in i organisationen. Det som är illa är att barn uppmanas att 'döpa' sig (officiellt gå med) i tidig ålder och att följden av att bryta mot de interna reglerna (sex före äktenskap, att ha en annan sexuell läggning än straight, röka, läsa jv-kritisk information, ej tro på att 8 gubbar i New York är Guds informationskanal till människor) är så sträng. Du blir 'utesluten' och inget vittne får ha kontakt med dig, inte ens familjemedlemmar förutom i absoluta nödsituationer. Detta gör att många är kvar av rädsla för följder av att lämna. Överlag verkar organisationen ha svårt i länder med internet och informationsfrihet, de säljer av många lokaler och 'effektiviserar' - samt att de får betala stora skadestånd i domar gällande övergrepp på barn som de mörkat. Källor finns länkade här: https://jwfacts.com/watchtowechild-abuse-settlements.php#arc
submitted by jw_mentions to jw_mentions [link] [comments]


2019.02.04 21:07 hogabowriting En skribent 2019 måste vara polygam

En skribent 2019 måste vara polygam

https://preview.redd.it/94wru130zle21.png?width=960&format=png&auto=webp&s=d8f937ba92c8dfac79c0cefb30ac83f77b8b7590
Googel är ett fantastiskt verktyg och skaparen av en hel yrkeskår: SEO-experterna.Även skribentkåren har nydanats och fått en helt ny inriktning. Nu måste vi inte bara skriva för att hålla våra läsare intresserade... Nu måste vi även hålla googles webbspindlar intresserade. En skribent i denna tid måste bli polygam för att skapa en framgångsrik text på nätet. Det räcker inte med att vara monogam och ha en älskarinna bredvid - för båda parter kräver lika stor uppmärksamhet.Men om man skriver för att tillfredställa dessa två lika krävande partners - och inte ser vad dessa två har gemensamt - så kan man inte skapa en riktigt framgångsrik text.
Så vad har Fru Läsare och Fru Google gemensamt?
Svaret är enkelt: hög kvalitet och relevant innehåll.Det är så lätt att gå vilse i sökmotoroptimeringens alla nischer och regler att man kan glömma bort varför Google sätter upp alla sina regler. Det är ju på slutänden för att se till att de som söker efter något hittar det de vill ha - med högsta möjliga relevans och kvalitet.
Nätet är överfullt av SEO-kyrkogårdar. Sidor som skapades i Googles barndom då det var ganska enkelt att kringgå reglerna och korvstoppa sidor med nyckelord för att komma högt upp i sökresultaten. Fullständiga skitsidor. Och varje gång Google uppdaterar sina algoritmer går en stor mängd sådana sidor sin död till mötes.De enda som överlevt hela vägen till nutid är de sidor som redan från början satsade på hög kvalitet och relevant text. Det vill säga: vad Google vill ha åt sina användare.
Varför levande text alltid kommer att segra
Google kommer med största sannolikhet inte att ändra riktning. De kommer troligen att fortsätta slipa på sina algoritmer och skapa nya AI-program som kan analysera en sida och dess innehåll för att avgöra om det är bra och vettigt. Det kommer att bli svårare och svårare att komma undan med bullshit. Enda sättet att vara på den säkra sidan kommer att vara att satsa på bra grejer. Levande, relevant text.Så får vi ett lyckligt polygamt äktenskap mellan skribenten, läsaren och Google.

http://www.hogabowriting.com/en-skribent-2019-maste-var-polygam/

submitted by hogabowriting to SwedishContentWriters [link] [comments]


2019.02.04 21:04 hogabowriting En skribent 2019 måste var polygam

En skribent 2019 måste var polygam
https://preview.redd.it/78yazryoyle21.png?width=960&format=png&auto=webp&s=61b09133d472459a55a26c3d94e75c2d37dc724b
Googel är ett fantastiskt verktyg och skaparen av en hel yrkeskår: SEO-experterna. Även skribentkåren har nydanats och fått en helt ny inriktning. Nu måste vi inte bara skriva för att hålla våra läsare intresserade... Nu måste vi även hålla googles webbspindlar intresserade. En skribent i denna tid måste bli polygam för att skapa en framgångsrik text på nätet. Det räcker inte med att vara monogam och ha en älskarinna bredvid - för båda parter kräver lika stor uppmärksamhet. Men om man skriver för att tillfredställa dessa två lika krävande partners - och inte ser vad dessa två har gemensamt - så kan man inte skapa en riktigt framgångsrik text.
Så vad har Fru Läsare och Fru Google gemensamt?
Svaret är enkelt: hög kvalitet och relevant innehåll. Det är så lätt att gå vilse i sökmotoroptimeringens alla nischer och regler att man kan glömma bort varför Google sätter upp alla sina regler. Det är ju på slutänden för att se till att de som söker efter något hittar det de vill ha - med högsta möjliga relevans och kvalitet.
Nätet är överfullt av SEO-kyrkogårdar. Sidor som skapades i Googles barndom då det var ganska enkelt att kringgå reglerna och korvstoppa sidor med nyckelord för att komma högt upp i sökresultaten. Fullständiga skitsidor. Och varje gång Google uppdaterar sina algoritmer går en stor mängd sådana sidor sin död till mötes. De enda som överlevt hela vägen till nutid är de sidor som redan från början satsade på hög kvalitet och relevant text. Det vill säga: vad Google vill ha åt sina användare.
Varför levande text alltid kommer att segra
Google kommer med största sannolikhet inte att ändra riktning. De kommer troligen att fortsätta slipa på sina algoritmer och skapa nya AI-program som kan analysera en sida och dess innehåll för att avgöra om det är bra och vettigt. Det kommer att bli svårare och svårare att komma undan med bullshit. Enda sättet att vara på den säkra sidan kommer att vara att satsa på bra grejer. Levande, relevant text. Så får vi ett lyckligt polygamt äktenskap mellan skribenten, läsaren och Google.
http://www.hogabowriting.com/en-skribent-2019-maste-var-polygam/
submitted by hogabowriting to u/hogabowriting [link] [comments]


2018.09.25 13:29 Eiriktherod M208 - Om avskaffande av Äktenskapsbalken och en friare Sambolag

Förslag till iksdagsbeslut
Iksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om
Motivering
Staten skall inte bestämma vilken form medborgarnas relationer tar, och de som önskar att ingå ett äktenskap skall inte särbehandlas från de som av olika skäl inte önskar att gifta sig.
Signerad
Rött
Detta är en motion inlämnad av Rött. Denna version av ärendet avslutas den 30 september 2018 varefter den går till votering i /plenisalen, återkallas av inlämnaren, eller presenteras i en ny omarbetad version.
submitted by Eiriktherod to iksdagen [link] [comments]


2018.03.29 11:38 handsomebot Information till dig som är gift med ett barn

Socialstyrelsen har släppt en ny folder ihop med Migrationsverket som riktar sig till vuxna som är gifta med barn.
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20915/2018-3-34.pdf
Vad tycker ni om regeringens hantering av barnäktenskap i Sverige? Är det här den rätta vägen att gå eller borde ett totalförbud mot alla former av barn äktenskap införas?
Mirror: https://www.docdroid.net/SmpjdyM/sverige2018.pdf
Tack till LiquidFunk
submitted by handsomebot to svenskpolitik [link] [comments]


2017.08.17 10:13 vonadler [HPSA] Lönskaläge, enkelt och dubbelt hor

Här kan du läsa tidigare HPSAer.
HPSA brukade stå för Historical Public Service Announcement, men på bromskloss utmärkta inrådan står det numera för Historia På Sweddit Anbefalles.
Idag ska vi prata om sexualbrott i Sveriges historia.
Karl IX införde 1608 ny landslag som ersatte Magnus Erikssons landslag. Den var i stora delar lika, förutom att man infört en del gammeltestamentliga lagar, däribland straff för lönskaläge, enkelt och dubbelt hor.
Lönskaläge var när två ogifta människor hade sex med varandra. Enkelt hor var när en ogift hade sex med en gift, och dubbelt hor när två gifta (som inte var gifta med varandra) hade sex med varandra. Straffet varierade genom olika iterationer av lagen, men generellt kan man säg att lönskaläge bestraffades med böter, enkelt hor med böter (för den ogifte) eller böter och spöstraff (för den gifte) och dubbelt hor med döden för båda parter. Upprepade förseelser innebar att straffet skärptes i omgångar. Andra gångens lönskaläge straffades t.ex. även det med spöstraff.
Den som inte kunde betala sina (mycket höga) böter bestraffades också med spöstraff.
Dödsstraffen var dock relativt ovanliga, då det svenska rättssystemet tycktes tycka det var väldigt obehagligt att ha ihjäl folk för otrohet. Ofta gjordes namninsamlingar genom förbön i kyrkan av grannar och släktingar som sedan skickades till rätten med bön om strafflindring för den dömde, vilket oftast hade god effekt - med grannar och släktingars garantier att brottet inte skulle upprepas angå man sig kunna döma mildare, och dödsstraff omvandlades ofta till spöstraff eller böter.
Ett typiskt exempel på hur man gärna ordnade saken kommer från 1641, då Ingeborg Jonsdotter, gift med bonden Karl Persson anklagas för dubbelt hor.
En viktig poäng i detta är att sexualsynen på den här tiden i mångt och mycket är omvänd den vi har idag. Män ansågs lite högre stående än kvinnor, lite närmare Gud och därför mer kapabla att stå emot det världsliga köttets lustar. En kvinna som inte fick sig vad hon behövde i äktenskapssängen däremot skulle helt naturligt gå annorstädes för att få vad hon behövde.
Ingeborg Jonsdotter och hennes älskare erkände sitt brott, men medan han flyktade var hon kvar och dömdes till döden - att hon dessutom blivit gravid ansågs som en extra graverande omständighet i sammanhanget.
Dödsdomen kom, men ingen iblandad ville egentligen att Ingeborg skulle dö. Hennes make bad vid högmässan med trillande tårar om nåd för sin hustru och hade redan innan svarat på frågan om vad han trodde orsakat det hela att han inte haft samlag med henne, trots att de varit gifta i två och ett halvt år. Som skäl angavs att hon inte visade honom någon kärlek, varvid han inte kunde få upp den.
En böneskrift skickades till hovrätten, som socknens framstående män och prästen skrev på, och hovrätten skred till verket och lät fyra kunniga män undersöka Karl Perssons utrustning, vilken de rapporterade var normal och kapabel. Karl Persson hävdade att han var alldeles för blyg för samlag. Ärendet bollades därför vidare till domkapitlet, där man efter att ha förhört paret och konstaterat att de ville fortsätta vara gifta ålade de tu att inom tre veckor ha ett samlag. Dock rapporterade de efter tiden till sin kyrkoherde att de misslyckats. De fick åtta dagar till på sig, men tydligen hade Karl Persson 'legat som stock och sten' och inte åstadkommit något.
Dock kom man i en briljant manöver då fram till att eftersom ett äktenskap inte bara ska ingås, det ska också fullbordas med ett samlag att Karl och Ingeborg inte var gifta på riktigt eftersom de aldrig fått till det. Ingeborgs dom reducerades därför till enkelt hor och böter.
Var Karl impotent, asexuell eller kanske homosexuell (eftersom de kunniga männen inte fann några fel på hans utrustning) eller ljög man bara för rätten för att rädda Ingeborgs liv? Svårt att veta i efterhand.
1779 avskaffades dödsstraffet för dubbelt hor, men först 1937 avkriminaliserades äktenskapsbrott helt och hållet.
submitted by vonadler to sweden [link] [comments]


2016.06.30 12:33 bohansson2 Bryssel II – Bör avskaffas för svenska barn bästa.

Jag tror det inte är många svenska medborgare som är medvetna om dessa EU rättsliga samarbete och jag tänker närmast på Bryssel II överenskommelsen som definierar att en skilsmässa av ett svenskt äktenskap med svenska barn kan genomföras av ett annat Europeiskt lands rättsystem. Att ett svensk äktenskap, ett svenskt kontrakt, där båda parter vet vad som gäller under äktenskapet och vad som gäller vid en eventuell skilsmässa och där båda parter talar språket skall kunna brytas upp enligt ett annat lands lagstiftning är en barock tanke från början.
Att jag som svensk medborgare arbetar ett år i ett EU land skall utsättas för detta lands lagstiftning vid en skilsmässa får katastrofala följder både för barnen och föräldrarna. Vi har kommit relativt långt i de nordiska länderna vad det gäller jämställdhet och fäders deltagande i barnens uppväxt. Jämställdhet mellan könen är i många länder inte högst upp på agendan. Om någon arbetar i Bulgarien under ett år har jag svårt att tänka mig att personen i fråga sätter sig in i detta lands lagstiftning angående hur en eventuell skilsmässa ser ut men skall kunna utsättas för en rättsprocess i landet enligt Bryssel II avtalet.
Relativt få svenska skilsmässor går till en svensk domstol för att vi vet att det finns lite att vinna finansiellt och att det är för barnens bästa bättre att komma överens om hur man handskas med vårdnaden av barnen. Normalt är det för barnens bästa att växa upp både med en far och en mor där barnen bor växelsvis hos båda föräldrarna. I många Europeiska länder är detta inte hur man ser på den saken.
Att skriva under dessa EU avtal sedan skulle leda till statssponsrad bortförande/kvarhållande av svenska barn är förmodligen inte vad man hade tänkt sig men som blir en konsekvens av vad man har undertecknat. Sverige skulle som Danmark aldrig ha undertecknat detta avtal som utsätter de egna medborgarna för en godtycklig lagstiftning i upplösandet av ett äktenskap beroende på om man arbetar utomlands ett tag. Bryssel II är en lukrativ verksamhet för ett gäng advokater men långt ifrån tanken om vad som är bäst för barnen så jag har något svårt att förstå varför Sverige som land utsätter sina egna medborgare och barn för något dylikt.
Om du har tid kan du läsa i länken nedan vad jag har blivit utsatt för i denna skillsmässa i Frankrike.
https://illusionoflaw.wordpress.com/
Gör gärna andra svenska uppmärksamma på detta framförallt om de arbetar ute i Europa. Om någon har kontakt med de politiska partierna så vore det naturligtvis bra om de blev varse vad svenska medborgare och barn utsätts för genom dessa avtal.
submitted by bohansson2 to sweden [link] [comments]


2016.02.22 15:43 EmperorTheodorus Upplysningens Ideal Försvinner

Nyligen så hade jag en skoluppgift om att skriva ett argumenterande tal om ett valfritt ämne som jag var intresserad av. Jag skrev ett tal som handlade om hur upplysningens ideal håller på att försvinna i västvärlden och varför det är ett problem. Jag höll mitt tal framför klassen i cirka åtta minuter utan några problem och fick till och med ett A som betyg. Jag är så stolt över detta betyg så att jag visa upp det för världen. Jag vet ej om detta är det bästa stället för detta, men jag hoppas att ni gillar det. Varsågod:
Upplysningens Ideal Försvinner
Västvärlden som vi känner till idag är byggd på viktiga värderingar som kommer från upplysningen, värderingar som; Yttrandefrihet, Meritokrati, och Individualism.
Värderingar som är i centrum i både USAs och Frankrikes konstitution och även har sitt inflytande på konstitutioner över hela världen. Den moderna världen som vi känner den kunde inte vara sig lik om det inte vore för dessa värderingar, vilket gör mig ganska ledsen när man upptäcker att sådana värderingar håller på att försvinna i större delen av Nordamerika, Västra Europa och många andra ställen.
Vi kan väl börja med yttrandefrihet, vilket betyder helt enkelt att man får yttra sina åsikter oavsett vad dessa åsikter må vara. Det är en mycket enkel filosofi som ni alla borde känna till(om ni inte redan gjorde det). Men denna filosofi som de flesta demokratiska länder ser som en rättighet har blivit mindre och mindre populär inom intellektuella cirklar. Många organisationer har gått så långt att bannlysa många professorer, aktivister och politiker på grund av deras åsikter.
Några bra exempel på detta är feministen Christina Hoff Summers för hennes kontroversiella bok Who Stole Feminism, kvinnorättsaktivisten Ayaan Hirsi Ali för hennes bok Reformera Islam, den konservativa radiovärden Dennis Prager på grund av hans åsikter i sin radioshow och för er som vill höra ett Svenskt exempel så har vi partiledaren Jimmie Åkesson som har blivit bannlyst från ett flertal universitet över hela landet på grund av hans politiska åsikter.
Ni kanske håller med dessa människors åsikter eller inte, men det spelar absolut ingen roll. Dessa personer har rätten till att uttrycka sina åsikter fritt oavsett vad sådana åsikter må vara, så länge som de är inom lagens ramar. Jag försvarar inte Christina, Ayaan, Dennis och Jimmie för att jag gillar deras åsikter, jag försvarar dem för att jag har principer. Jag är redo att försvara vem som helst med en åsikt att uttrycka oavsett vad deras åsikt må vara, så länge som den personen tillåter mig att göra samma sak. Det är grunden till yttrandefriheten.
Detta leder mig till min nästa punkt, Meritokrati, ett koncept som grundades av Napoleon runt idén om att karaktärsdrag som ens hudfärg, kön eller vilken familj man kommer ifrån ska vara irrelevanta, det enda som ska spela någon roll är ens meriter. Många aspekter i den moderna världen är byggd på Meritokrati, allt från hur vi organiserar företag, till hur vi behandlar andra. Men tyvärr så väntar Meritokrati samma öde som yttrandefriheten, faktorerna som Napoleon såg som irrelevanta börjar långsamt bli allt som spelar någon roll nu för tiden.
Ett exempel på detta är inom politik, där folk kan inte sluta klaga på bristen på politiker som är kvinnor, HBTQ, Etnisk minoritet m.m. Argumentet för detta brukar vara att riksdagen ska spegla Sveriges demografi. Men varför stanna där? Det kanske finns några fler demografiska karaktärsdrag som riksdagen borde spegla?
90 % av Sveriges befolkning har blåa ögon, därför borde 90 % av alla riksdagsledamöter ha blåa ögon.
Hälften av Sveriges befolkning har ett IQ som är under genomsnittet, därför måste hälften av Sveriges riksdagsledamöter ha ett IQ som är under genomsnittet. Vilken bra ide!
Mellan två och fem procent av Sveriges befolkning är kliniska psykopater eller sociopater, därför måste mellan två och fem procent av Sveriges riksdagsledamöter vara psykopater eller sociopater. Fast när jag tänker på det så har vi redan uppnått detta mål.
Förstår ni den vridna logiken bakom detta? Någon som ska representera dig behöver inte vara som du, det enda som de behöver representera är dina idéer och åsikter. Nu till min sista punkt, Individualism. Individualism betyder att man sätter individen över kollektivet i många aspekter av ens liv. Att man ska se en person som en individ, inte som en medlem av en grupp som är alla likadana. En värdering som har funnits sen den Franska revolutionen och har sedan dess haft en stor påverkan på det moderna Europa. Men även en sådan ide är inte säker heller.
Individualism håller långsamt på att knuffas undan av en ny form av kollektivt tänkande, Identitetspolitik. Identitetspolitik är exakt vad namnet beskriver, att din politiska ideologi och åsikter ska vara baserade på din identitet. Fast med identitet menar de inte din personlighet eller någon sådant nonsens; utan istället på yttre karaktärsdrag som din ”Ras”, klass, religion, kön, etnicitet, nationalitet, sexuell läggning eller kultur.
Är du homosexuell? Då betyder väl det att du stöder HBTQ rörelsen med en passion? Är du kristen? Då måste det betyda att du är starkt emot idéer som abort och samkönade äktenskap. Är du en kvinna? Då är du förtryckt av Patriarkatet, kan aldrig komma till toppen och får aldrig din röst hörd.
Nu inser säkert alla personer i detta rum med en fungerande hjärna hur löjliga dessa påståenden är. Men för er som inte har en fungerande hjärna kan jag förklara varför. 1. Det finns miljontals exempel på kvinnor över hela världen som har hamnat på toppen och yttrats sina åsikter fritt. 2. Det finns många homosexuella inte bryr sig om rörelsen eller kanske är till och med emot rörelsens ideologi. 3. Om ni vill ha ett exempel på en kristen som inte är emot abort och samkönade äktenskap så behöver jag bara nämna min pappa, och han är ju en präst om ni inte redan visste det.
Man kan nog säga Identitetspolitik är i stort sett rasism och sexism i nya kläder, vill ni ha mer bevis? För några månader sen så pratade jag med några feminister som stödde idén av Identitetspolitik här på skolan. Efter bara fem minuter in i konversationen så blev de så arga på mig att de vägrade höra mina åsikter eftersom jag var en ”Vit heterosexuell man”. Efter det så förstod jag att dessa människor bryr sig mer om mina yttre karaktärsdrag än mina resonemang, så jag bestämde mig för att gå därifrån.
Feministerna som jag pratade med var inte en isolerad incident, de representerar en av de dominanta värderingarna av vår tid. När ni hör människor som använder identitetspolitik för att knuffa fram deras agenda, var skeptiska över det de säger, tänk över vad de sa från ett neutralt perspektiv om du kan.
Utan yttrandefrihet, meritokrati och individualism så skulle vi inte ha kommit till där vi är idag. För att kunna utveckla vår kultur, vetenskap och våra attityder mot andra så behöver vi ha kvar dessa värderingar. Yttrandefrihet och individualism är grunden för att kunna växa som en person medan meritokrati hjälper samhället som helhet genom att se till att rätt person hamnar på rätt plats där de behövs som mest.
Innan jag avslutar så vill jag läsa ett citat som jag tycker passar in här.
”If you do not belive in free speech for the people you dislike the most, you do not belive in free speech at all.”
-Noam Chomsky.
Tack för att ni lyssnade!
submitted by EmperorTheodorus to sweden [link] [comments]


2014.09.07 19:15 feliax "Hej alla som röstar på F! Och inte har läst partiprogrammet"

Detta känns mer som en önskelista än ett partiprogram...
BNP-måttet ska innefatta oavlönat hushållsarbete (s. 7)
Lagen om valfrihet ska avskaffas så att politiker får bestämma mer över människors vardag (s. 7)
Arbetsmarknadsstatistiken ska ersättas av "beräkningsgrunder som synliggör kvinnors villkor" (s. 8)
En uppförandekod för arbetsmarknaden ska upprättas (s. 9)
Sex timmars arbetsdag med bibehållen lön införs på alla arbetsplatser (s. 10)
Positiv särbehandling ska införas i arbetsliv och utbildningsväsen så att personer med sämre kvalifikationer ska kunna tilldelas tjänster och studieplatser pga. att de tillhör en viss grupp (s. 10)
Andra anställningsformer än fast anställning på heltid ska avskaffas (s. 10)
Försäkringsbolag ska inte få ha högre premie för riskgrupper om riskgruppen är kvinnor (s. 11)
Staten ska lägga sig i företags verksamhet och tvinga dem att anställa fler om staten anser att det är nödvändigt (s. 11-12)
Arbetslöshetsersättningen ska vara på maxnivå utan tidsbegränsning (s. 12)
Kvinnor ska få lättare att beviljas banklån för dåliga affärsidéer (s. 12)
Vid större regionalutvecklingsprojekt ska minst hälften av pengarna tilldelas kvinnor (s. 12)
Fler än två personer ska kunna ingå äktenskap (s. 14)
Skolor och förskolor som inte har ett HBTQ-persektiv ska förbjudas (s. 16)
Undervisning i klimatkunskap införs i förskolan (s. 16)
Förskolan ska bli avgiftsfri (s. 16)
Alla skolor och förskolor måste ha köttfria måndagar (s. 16, 17)
Alla grundskolor måste undervisa i feministiskt självförsvar (s. 17)
Skoldagens längd i både grundskola och gymnasium ska begränsas till högst sex timmar och läxor och betyg innan gymnasiet ska avskaffas (s. 17, 20)
Veganmat ska införas på alla skolor (s. 17)
Yrkesutbildningar ska ge universitetsbehörighet (s. 18)
Alla universitetsutbildningar måste ha ett HBTQ-perspektiv (s. 19)
Ämnet klimatkunskap ska bli obligatoriskt på alla universitetsutbildningar (s. 19)
Ett tredje kön införs och man ska kostnadsfritt och utan några som helst krav kunna byta (juridiskt) kön (s. 22, 30)
Toaletter, omklädningsrum, fängelser, etc. för transpersoner måste finnas (s. 22, 30)
Minderåriga ska få göra (fysiskt) könsbyte (s. 22, 30)
Möjligheten att avskaffa (juridiskt) kön helt och hållet ska utredas (s. 23)
Alla lärare måste gå en utbildning i "alkoholens roll ur ett könsmaktsperspektiv" (s. 24)
Informationsplikten för HIV ska avskaffas (s. 25, 31)
Sex- och samlevnadsundervisning ska bli obligatoriskt i förskolan (s. 27)
Alla "grupper som tar samhällsbyggande beslut" ska bestå av exakt hälften kvinnor och hälften män (s. 42)
Alla utbildningar och all offentlig service ska finnas exakt överallt i hela landet (s. 43)
15-minutersprincipen ska lanseras* (s. 42)
Reklam (ej bara sexistisk reklam utan all form av reklam) ska inte förbjudas helt men kraftigt begränsas (s. 43)
Inkomster upp till 100.000 kr ska vara skattefria, men bara om man jobbar med kultur (s. 45)
Sverige ska ha en kvinnlig proffsliga inom ishockey (s. 46)
Inkomstskatten ska sänkas (s. 47)
Sveriges energiförsörjning ska vara 100 % förnyelsebar, och ingen större utbyggnad av vattenkraften får göras (s. 48)
Alla nybyggen av motorvägar ska stoppas (s. 49)
Transporter med lastbil ska försvåras till förmån för båt och tåg (s. 49, 79)
Kollektivtrafiken ska bli avgiftsfri (s. 49)
Det ska bli förbjudet att bygga externa köpcentrum (s. 49)
Genmodifierad mat ska totalförbjudas (s. 50)
Djur på cirkus ska förbjudas (s. 51)
Positiv särbehandling ska tillämpas inom rättsväsendet (s. 53)
Möjligheten att helt avskaffa fängelsestraff ska utredas (s. 54)
Upphovsrätten ska avskaffas (s. 54, 71)
Alla som uppehåller sig i Sverige, oavsett medborgarskap, ska ha rösträtt (s. 57)
Personer som befinner sig illegalt i Sverige ska ha rätt till försörjningsstöd (s. 63)
Fri invandring, bortsett från arbetskraftsinvandring (s. 63, 65)
Utvisning ska avskaffas, även för mycket allvarliga brott (s. 64)
Alla vapen (inklusive bland annat pistoler) ska avskaffas globalt (s. 67)
Försvaret ska avskaffas (s. 67)
Konflikter ska istället lösas av bland annat HBTQ-organisationer (s. 68)
Män ska omskolas för att ändra sitt konsumtionsmönster (s. 79)
(Detta är skrivet av: https://www.facebook.com/fredrik.nielsen.50/posts/10152173480448651?fref=nf . Inte skrivet av mig alltså //Feliax )
EDIT: Här kan du läsa allt annat http://feministisktinitiativ.se/wp-content/uploads/2013/11/For_en_feministisk_politik_2013.pdf ! (Tack till Treks00 )
submitted by feliax to sweden [link] [comments]


Kliarevisan - Vad Är Det Som Kliar Jesusfolket: Äktenskap handlar inte om att bilda mysfamilj Vad som är nytt i minecraft 1.8.1! [Svenska] Visning av vad som är fas och nolla i eluttaget! - YouTube Vad är grejen med judendomen? - YouTube Vad är vetenskap? - YouTube Alla muslimers plikt är att piska och stena kvinnor som ... Vad är onanera? - YouTube Äktenskap och Familj !!!.( Höglidenkyrkan i Hudiksvall ) Vetenskap som källkritik – hur vet vi vad som är sant och vad som är en myt?

Äktenskap – Guds syn enligt Bibeln JW.ORG

  1. Kliarevisan - Vad Är Det Som Kliar
  2. Jesusfolket: Äktenskap handlar inte om att bilda mysfamilj
  3. Vad som är nytt i minecraft 1.8.1! [Svenska]
  4. Visning av vad som är fas och nolla i eluttaget! - YouTube
  5. Vad är grejen med judendomen? - YouTube
  6. Vad är vetenskap? - YouTube
  7. Alla muslimers plikt är att piska och stena kvinnor som ...
  8. Vad är onanera? - YouTube
  9. Äktenskap och Familj !!!.( Höglidenkyrkan i Hudiksvall )
  10. Vetenskap som källkritik – hur vet vi vad som är sant och vad som är en myt?

Om en kvinna är oskuld och har sex så skall hon piskas med 100 piskrapp och får inte lämna hemmet på ett år. Om en gift kvinna har sex med någon utanför äkte... 'Hej 1000 modiga! Alla mina kompisar undrar om jag onanerar. Men jag vet inte vad det är. Jag skulle vilja fråga någon men vågar inte. Från en 11-åring.' Så ... Seminariet 'Kolla myten till frukost med Emma Frans och UR!' från Almedalen 2018. Medverkande: Emma Frans, epidemiolog Mikaela Périer, TV-producent, UR Arrangör: Utbildningsradion Frågor för ... Vi tillhandahåller kristna handlingar som vigsel, dop (troende dop), begravning, samtal osv. Exempel på vad vi gör: Gudstjänster som ALLTID är öppna för alla Livsnära smågrupper i hemmen. En sammanfattande beskrivning av vad som är det viktigaste med judendomen. Tro, riter och traditioner. Vad är syftet med att gifta sig? ... Här kan ni lyssna på poddavsnittet med Francis och Lisa Chan som vi ... Nio-barnsmamman Carola Wetterholm bedragen efter 26 års äktenskap - Malou Efter ... Vi visar hur man mäter av vilken av de två hålen i Ert eluttag som är fas. Där skall rödmarkerat stift på stickproppen från Er Magravs gå in. Provided to YouTube by The Orchard Enterprises Kliarevisan - Vad Är Det Som Kliar · Duran & Mollan Vattenballong ℗ 2010 Breven Records Released on: 2010-07-14 Producer: Niklas Brevestedt Auto ... Jag visar allt som är nytt i 1.8.1 uppdateringen. Det är mest buggfixar, men några nya funktioner här och där som gör spelet lite bättre! =) Musik: Wallpaper av Kevin MacLeod. Det här är ett bildspel som spelades upp inför Åkes föredrag på temat 'Vetenskap och Gud, går det ihop?' under 'funderar du också på...'-kvällen i myrbackaky...